KATA  PENGANTAR

 

Assalamu’alaiku Wr.Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan  kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga website SMA Negeri 28 Jakarta dapat kami persembahkan kepada Bapak/Ibu orangtua siswa kelas X, XI, XII serta masyarakat luas.

Website ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama kepada orangtua siswa dan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Informasi yang disampaikan melalui website ini antara lain adalah tentang Visi Misi dan tujuan SMA Negeri 28, profil sekolah, kegiatan sekolah baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, berita terkini dan informasi lainnya. Sehingga setelah membuka website ini akan memperoleh gambaran singkat tentang SMA Negeri 28 Jakarta.

Kami menyadari betul bahwa website ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan website SMA Negeri 28 Jakarta untuk masa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbangunnya website ini.

Akhirnya kami sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan website SMA Negeri 28 ini. Semoga website ini ada manfaatnya bagi pihak yang memerlukan.

Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan-Nya, Amin…

Wassalamu ’alaikum Wr.Wb.

 

Jakarta,  September 2020

Kepala Sekolah,

 

 

Drs. Umaryadi, MM
Nip. 197001121993031006